Headsets

 

 Ozone Gaming Gear อุปกรณ์

  ที่จะเปลี่ยนให้คุณเป็น " มืออาชีพ "


 • onda-st-51a314cff353b.jpg
  - ลำโพงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 mm. ค่าความต้านทาน 32 Ohm. - ตอบสนองความถี่ 20 - 20kHz. - ค่าความไวในการตอบสนองทางเสียง (SPL) 85 dB. ที่ 1 kHz. - ค่าความต้านทางของไมโครโฟน 2.2 kOhm...

 • rage-7hx-51a36672008c9.jpg
  - ลำโพงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 mm. ค่าความต้านทาน 32 Ohm. - ตอบสนองความถี่ 20 - 20kHz. - ค่าความไวในการตอบสนองทางเสียง (SPL) 99 dB. ที่ 1 kHz. - ค่าความต้านทางของไมโครโฟน 2.2 kOhm...

 • strato-evo-519f17c2cd010.jpg
  - ลำโพงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 mm. ค่าความต้านทาน 32 Ohm. - ตอบสนองความถี่ 20 - 20kHz. - รีโมทควบคุมเสียงแยกตามช่องเสียง 5.1 CH. ( Main , Front , Rear , Center , Subwoofer ) - ค่...

 • BlastST_1.jpg
  - ลำโพงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 44 mm. ค่าความต้านทาน 50 Ohm. - ตอบสนองความถี่ 20 - 20kHz. - ค่าความไวในการตอบสนองทางเสียง (SPL) 119 dB. ที่ 1 kHz. (+/- 3 dB.) - ค่าความต้านทางของไมโค...

 • blast-4hx-543d3b8a9ecfd.jpg
  - ลำโพงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 44 mm. ค่าความต้านทาน 50 Ohm. - ตอบสนองความถี่ 20 - 20kHz. - ค่าความไวในการตอบสนองทางเสียง (SPL) 119 dB. ที่ 1 kHz. (+/- 3dB.) - ค่าความต้านทางของไมโคร...

 • blast-oceloteworld-544fc60257aaa.jpg
  - ลำโพงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 44 mm. ค่าความต้านทาน 50 Ohm. - ตอบสนองความถี่ 20 - 20kHz. - 7.1 Virtual Surround Sound - ค่าความไวในการตอบสนองทางเสียง (SPL) 119 dB. ที่ 1 kHz. (+/- 3...
Visitors: 16,066